Action Energy Finance 24 Terms of Service

Last updated on November 3, 2023. Currently Terms of Service in Finnish only

1. Käyttöehtojen soveltamisala

Tervetuloa Action Energy Finance Oy:n (y-tunnus 3239454-2) (jäljempänä "AEF-Palveluntarjoaja") markkinapaikka-, tarjouspyyntö-, rahoitus- ja vertailupalveluihin (sisältäen mm. internet-sivuilla ja eri laitteille tehdyissä sovelluksissa luettavissa, katseltavissa ja käytettävissä olevat markkinapaikat, tietokannat, ja muut tuotteet ja palvelut kuten uutiskirjeet ja keskustelufoorumit, jäljempänä kukin näistä "AEF-Palvelu"). AEF-Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen AEF-Palvelun käyttämistä. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää riippumatta siitä, edellyttääkö AEF-Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei. AEF-palvelun Käyttäjä on rahoituspalveluita tarjoava taho (”Tarjoaja”). AEF-palvelussa käyttäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita Ostajille eli Action Energy Market -markkinapaikan kautta AEF-palveluun välitetyille tarjouspyynnön tekijöille (”Ostaja”). Ostaja ei suoraan käytä AEF-palvelua, vaan tarjouspyyntötiedot välitetään AEF-palveluun AEM-markkinapaikan kautta. 

Mikäli Ostaja hankkii AEF-Palvelun avulla Tarjoajan tuotteen tai palvelun tai sitoutuu muutoin AEF-Palvelun avulla löytämäänsä tuotteeseen tai palveluun, näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Tarjoajan ja Ostajan välillä, vaan Tarjoajan ja Ostajan väliset sopimusehdot määräytyvät Tarjoajan ja Ostajan erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Tarjoaja ja Ostaja eivät kuitenkaan voi sopia keskenään sopimusehdoista, jotka ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen, Käyttäjien ja AEF-Palveluntarjoajan välisten muiden ehtojen, lainsäädännön tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen kanssa. AEF-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Tarjoajan Ostajalle tarjoamista tuotteista ja palveluista tai muistakaan Tarjoajan ja Ostajan välisistä asioista. Esimerkiksi, mikäli Ostaja löytää AEM-Palvelun avulla itselleen energiaremonttiinsa rahoitustuotteen palveluntarjoajan, näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Tarjoajan ja Ostajan välillä vaan kyseiset tahot tekevät hankkeesta keskenään erillisen sopimuksen ja AEF-Palveluntarjoaja ei millään tavalla vastaa kyseiseen hankkeeseen liittyvistä ongelmista.

AEF-Palvelun käyttäjä on yritysasiakas. Yritysasiakas viittaa yritykseen tai yhteisöön, jolla on verkkopalvelutilauksen nojalla oikeus käyttää AEF-Palvelua joko Tarjoajana toimimiseen eli tarjontatiedon välittämiseen ja markkinointiin. 
AEF-Palvelun osat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia lisäehtoja, kuten tilausehtoja. AEF-Palveluiden kulloisetkin ominaisuudet, lisäehdot sekä valinnaiset lisäpalvelut on kuvattu kussakin AEF-Palvelussa. 

AEF-Palvelut ovat käytettävissä yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimmilla versioilla. Sivustot ovat pääosin responsiivisia eli skaalautuvat päätelaitteen koon mukaisesti. 

2.Määritelmät

Aineistolla tarkoitetaan AEF-Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten kuvia, tiedostoja, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja, arvosteluja, hinta- tai tilastotietoja, tarjouksen tai tarjouspyynnön tietoja jne. Aineisto voi olla AEF-Palveluntarjoajan, Käyttäjän, Ostajan tai kolmannen tahon AEF-Palveluun tuottamaa tai AEF-Palvelun käytön yhteydessä kertynyttä tietoa.

Tuotteella tai palvelulla tarkoitetaan sitä myytävää tuotetta tai palvelua, jonka markkina-, vertailu- ja/tai hakupaikkana AEF-Palvelu toimii, ja josta Tarjoaja antaa tarjontatietoa AEF-Palvelussa ja joista AEF-Palvelu tarjoaa mahdollisesti esimerkiksi hinta- tai muuta tilastotietoa. Tuotteella tai palvelulla tarkoitetaan AEF-Palvelussa esiteltyä rahoitusratkaisua.

Tarjoajalla tarkoitetaan AEF-Palvelua käyttävää yritystä, joka markkinoi ja myy tarjolla olevia tuotteita ja palveluja AEF-Palvelun avulla Ostajille.

Käyttäjä voi käyttää AEF-Palvelua joko rekisteröitymättä tai rekisteröityneenä. Käyttäjällä tarkoitetaan yhteisöä tai yritystä, joka käyttää AEF-Palvelua mm. energiaremontteihin liittyviä rahoituspalveluja tai tuotteita tarjotakseen. 

3.Ehtojen soveltaminen ja sopimuksen voimaantulo

AEF-Palvelun käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja (sisältäen mahdolliset palvelukohtaiset erityisehdot), muita AEF-Palvelussa kuvattuja AEF-Palvelun käyttöä koskevia lisäehtoja (sisältäen erilaiset säännöt ja käytännön ohjeet) sekä lakia ja hyvää tapaa. AEF-Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa edellä kuvatuista.

AEF-Palveluntarjoaja on oikeutettu perimään Käyttäjältä erillisen hinnaston mukaiset veloitukset mm. Käyttäjän AEF-Palvelussa olevien tarjousten välittämisestä ja näkyvyyden tarjoamisesta AEF-Palvelussa. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää AEF-Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Mikäli Käyttäjä on siirtymässä AEF-Palvelun maksullisiin osiin, tulee se AEF-Palvelussa selkeästi näkyviin. Maksullisten palvelujen osalta AEF-Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu voimaan, kun AEF-Palveluntarjoaja on lähettänyt hänelle tämän tilausta koskevan tilausvahvistuksen. AEF-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä maksullisen AEF-Palvelun tilausta perustellusta syystä kuten esimerkiksi aikaisempien maksuhäiriöiden tai Käyttöehtojen ja AEF-Palveluntarjoajan ohjeiden vastaisen toiminnan vuoksi. Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää AEF-Palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

Palveluntarjoajalla on oikeus odottaa maksutapahtuman todentamista ennen kuin se aloittaa maksullisen AEF-Palvelun toimittamisen.

4.Käyttöoikeuden rajoitukset

AEF-Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää AEF-Palvelua ja sen sisältämää Aineistoa. Organisaatiota edustava Käyttäjä saa käyttää Aineistoa siltä osin kuin se on hänelle annetun toimeksiannon (tarjouksen luonti, sekä tuotteiden ja palveluiden myynti) hoitamiseksi tarpeen, huomioiden kuitenkin näissä Käyttöehdoissa kuvatut käyttöoikeuden rajoitukset.

Edellä mainittu huomioiden, AEF-Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata AEM-Palvelun sisältämiä Aineistoja sekä tulostaa. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus Aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:

1) Käyttäjällä ei ole oikeutta kerätä AEF-Palvelusta osia tai muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta.

2) Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

3) Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia AEF-Palvelussa ilmeneviä tuote- tai palvelukohtaisia lisäehtoja.

4) Tarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa AEF-Palvelun kautta saamiaan tarjouspyyntöjä kenellekään kolmannelle osapuolelle.

5) Tarjoajalla on oikeus näiden Käyttöehtojen voimassaoloaikana käyttää itseään koskevia Käyttäjien laatimia arvosteluja omassa toiminnassaan edellyttäen edellä mainitun lisäksi, että AEF-Palveluntarjoajan AEF-Palvelu on mainittu arvostelun lähteenä ja että arvostelussa on linkki AEF-Palveluun.

6) Käyttäjän on käyttöoikeuden päättyessä lopetettava AEF-Palvelun, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, siihen liittyvien Aineistojen käyttö kokonaisuudessaan (pois lukien tilanteet, joissa laki edellyttää Aineiston säilytystä).

AEF-Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet. AEF-Palvelun tai Aineiston käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty.

5.Rekisteröityminen

Joidenkin AEF-Palveluiden tai niiden osien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Ainoastaan olemassa olevalla juridisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. 

Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä muut mahdollisesti tarvittavat tunnukset. Rekisteröitynyt Käyttäjä toimii AEF-Palvelussa aina omalla nimellään (etunimi ja sukunimi). Tietyissä AEF-Palveluissa voi olla kuitenkin mahdollista jättää vaikkapa arvostelu pelkällä nimimerkillä. Rekisteröityessään AEF-Palveluun, Käyttäjän on annettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun saattaminen edellyttää AEF-Palveluissa Käyttäjän sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö se rekisteröitymisen vai ei.

Jollei muuta ole sovittu, käyttöoikeus, käyttäjätili, käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle. 

AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita AEF-Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä AEF-Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Käyttäjä ei saa esiintyä toisena henkilönä.

Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä sitoutuu AEF-palvelussa muuttamaan salasanansa, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. 

AEF-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli AEF-palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin tai jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, muiden lisäehtojen tai lakien ja hyvien tapojen vastaisesti.

6.Tietosuoja

AEF-Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. AEF-Palveluntarjoaja käsittelee evästeitä ja Käyttäjän henkilötietoja tietosuojakuvauksen (saatavilla osoitteesta www.actionenergyfinance24.com) sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjän henkilötiedot ovat pääsääntöisesti luottamuksellisia. Käyttäjä kuitenkin ymmärtää, että hänen henkilötietonsa voidaan tietyissä tilanteissa luovuttaa muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille ja hän voi tietyissä tilanteissa saada muiden Käyttäjien henkilötietoja.

Käyttäjien henkilötietoja voi saada AEF-Palvelusta tai sen avulla. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa tiettyjä henkilötietoja tilanteissa, joissa se AEF-Palvelun luonteen vuoksi on tarpeellista (esimerkiksi rahoitushakemus hankkeelle tai sopimuksen luonti). AEF-Palvelussa voi myös olla osioita, joiden toimittamiseen osallistuu kolmas osapuoli, joka luovuttaa henkilötietoja.

Käyttäjän tulee huomioida ennen AEF-Palvelun käyttöä, että AEF-Palvelusta tai sen avulla saatuja tietoja ei saa käyttää millään tavalla lainvastaisesti tai sellaiseen käyttötarkoitukseen, jolla vaarannettaisiin henkilöiden yksityisyydensuojaa. AEF-Palvelusta tai sen avulla saatuja tietoja on tarkoitus hyödyntää vain tuotetta tai palvelua koskevan transaktion toteuttamiseen. 

Sopimuksen päättymisen jälkeen AEF-Palveluntarjoaja ei luovuta Käyttäjille muiden Käyttäjien henkilötietoja. Käyttäjä voi ainoastaan pyytää omia henkilökohtaisia tietojaan tietosuoja-asetuksen tarkastusoikeuden puitteissa. Myöskään Käyttäjän edustama organisaatio ei sopimuksen päättymisen jälkeen normaalisti saa organisaatioon kuuluvien tai kuuluneiden Käyttäjien henkilötietoja.

7.AEF-Palveluntarjoajan rooli

AEF-Palvelun avulla Tarjoajat voivat tehdä rahoitustarjouksia, lisätä tuotteita ja palvelujaan esille ja kommunikoida Ostajan kanssa. 
AEF-Palveluntarjoaja toimii tarjousten välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen, AEF-Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksianto-, tai kauppasopimukseen, eikä ole vastuussa siitä, onko Käyttäjillä oikeus tehdä sitoumuksia keskenään AEF-Palvelussa.

AEF-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Tarjoajan tai Ostajan tarjoamista tuotteista, palveluista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista tai niiden pätevyydestä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, AEF-Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta etsiä korvaavaa sopimuskumppania, korvaavaa tuotetta tai palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. AEF-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa muutoinkaan Tarjoajan ja Ostajan välisistä asioista.

AEF-Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tai sitoumukset tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Ostaja tai Tarjoaja saa korvauksen asianmukaisesti. AEF-Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien toimintaan liittyvistä veroista ja tuotteisiin tai palveluihin liittyvistä vakuutuksista.

Joissakin AEF-Palveluissa Käyttäjä voi lähettää AEF-Palvelun käyttötarkoituksen mukaisia kysymyksiä AEF-Palvelussa oleville muille Käyttäjille tai käydä keskustelua keskustelufoorumilla. Käyttäjien vastaukset tulee ottaa yleisinä ohjeina eikä AEF-Palveluntarjoajaa tai AEF-Palvelussa olevia muita Käyttäjiä voi pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa.

AEF-Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien AEM-Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tai ajantasaisuudesta. Tarjoaja vastaa itse tuotteelle tai palvelulle antamastaan takuusta. Tarjoaja ei ota kantaa Käyttäjän ja AEM-Palveluntarjoajan välille mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin eikä AEF-Palveluntarjoaja ota kantaa Käyttäjän ja Tarjoajan välille mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin. Mahdollisissa riitatilanteissa AEF-Palveluntarjoaja toimittaa tietoja AEF-Palvelusta poistetusta Aineistosta vain Aineiston toimittaneelle Käyttäjälle. Viranomaisen perustellusta pyynnöstä Aineisto voidaan toimittaa myös kolmansille osapuolille.

AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää myyntiedustajia tai alihankkijoita, jotka toimivat AEF-Palveluntarjoajan lukuun. Sopimussuhde syntyy näissäkin tapauksissa Käyttäjän ja AEF-Palveluntarjoajan välille.

8.Maksulliset osiot ja peruutusoikeus

AEF-Palvelu voi pitää sisällään sekä maksullisia että maksuttomia osioita. Maksullisesta AEF-Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä AEM-Palvelun käyttöön kuten tarjouspyyntöjen tai tarjousten määrään tai aikaan sidottu käyttömaksu.

Yritysasiakkaat maksavat maksulliset AEF-Palvelut tilaushetkellä AEF-Palvelun kulloinkin mahdollistamilla tavoilla kuten esim. kortti- tai verkkopankkimaksulla, verkkolaskutuksella tai sähköpostilaskulla.

Jollei muutoin ole sovittu erillisessä sopimuksessa, maksulliset AEF-Palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet, mahdolliset poikkeukselliset hinnat (esim. erikoistarjoukset) sekä maksullisiin AEF-Palveluihin sovellettavat tilausehdot ovat nähtävissä kussakin AEF-Palvelussa.

AEF-Palveluiden internet-sivuilla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina, sisältyykö hintaan arvonlisävero vai lisätäänkö se hintaan. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.

AEF-Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. AEF-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman AEF-Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. AEF-Palveluiden hinnoittelua voidaan muuttaa mm. tilanteissa, joissa AEF-Palvelun tuotanto-, hankinta- tai muut kustannukset ovat muuttuneet olennaisesti tai AEF-Palvelun olosuhteissa on sellainen olennainen muutos, jota ei ole voitu ottaa sopimusta tehtäessä huomioon. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Hintojen muutoksista ilmoitetaan laskun yhteydessä ja/tai sähköpostitse sellaisille Käyttäjille, joilla on voimassa oleva maksullisen AEF-Palvelun tilaus. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon hinnankorotuksesta 7 päivän kuluessa laskun tai sähköpostiviestin lähettämisestä. Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluonteisia tilauksia sen jälkeen, kun AEF-Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, hinta määräytyy muutoshetken hinnan mukaisesti. Mikäli Käyttäjä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja hintoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

AEF- Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa maksullisia AEF-Palveluita käyttävältä Käyttäjältä luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa myöntäessään. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus edellyttää y-tunnuksen tai vastaavan rekisterinumeron antamista sellaisilta yritysasiakkailta, joiden tilaamat maksulliset palvelut veloitetaan laskuttamalla tai tilittämällä ennakkomaksun sijaan.

Laskutusasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto, jollei muuta ole ilmoitettu. AEF-Palveluntarjoajan lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on AEF-Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli laskutusasiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua ja siihen mahdollisesti liittyviä perintä- ja muita vastaavia kuluja viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, on AEF-Palveluntarjoajalla oikeus estää ja rajoittaa AEF-Palvelun käyttöä. AEF-Palveluntarjoaja voi periä maksun AEF-Palvelun uudelleen avaamisesta.

Mikäli AEF-Palvelun käyttöoikeus on maksullinen ja sen hinnoittelu perustuu AEF-Palveluntarjoajalle ilmoitettuun käyttäjämäärään, organisaation puolesta tilauksen tehnyt Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan etukäteen AEF-Palveluntarjoajalle sekä sopimaan laajemmasta käyttöoikeudesta, mikäli sovittu käyttäjämäärä ylittyy.

Mikäli Käyttäjän antamat hinnoitteluun ja laskutukseen vaikuttavat tiedot kuten organisaation käyttäjämäärä tai toteutuneiden transaktioiden määrä todetaan virheellisiksi, voi AEF-Palveluntarjoaja periä Käyttäjältä todellisiin tietoihin perustuvat veloitukset takautuvasti. AEF-Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjän antamien vanhentuneiden tietojen perusteella perittyjä virheellisiä veloituksia.

Käyttäjällä ei normaalisti ole AEF-Palvelun kautta hankittujen maksullisten tuotteiden tai palveluiden peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun Käyttäjän tekemä tilaus on sähköisesti vastaanotettu ja käsitelty.

9.AEF-Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet

AEF-Palvelu ja sen sisältämä Aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua sisältöä.

AEF-Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut AEF-Palveluun, sen ulkoasuun, koodiin ja sen sisältämään Aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat AEF-Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki AEF-Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan AEF-Palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään.

AEF-Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin AEF-Palvelun käytön myötä. AEM-Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen, jakelu, muokkaaminen, myynti, takaisinmallintaminen, haavoittuvuuden tutkiminen tai muu hyväksikäyttö ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta näiden Käyttöehtojen mukaista omaan käyttöön tapahtuvaa säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista tai linkittämistä AEF-Palveluun näissä Käyttöehdoissa sallituksi kuvatuin tavoin.
Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman AEF-Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää manuaalisia tai automatisoituja ohjelmistoja, koneita, algoritmejä, hakurobotteja tai muunlaisia teknisiä apuvälineitä (mm. "robot-", "spider", "scraper-" ja "offline reader-" ohjelmistot) tiedonhakuun tai kappaleiden valmistamiseksi AEF-Palvelusta, AEF-Palvelun osista tai AEF-Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

AEF-Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat AEF-Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Pääsyä AEF-Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään AEF-Palvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman AEF-Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava Aineiston oikeudenhaltijan nimi sekä sen lähde hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Merkintä ei saa kuitenkaan antaa väärää kuvaa AEF-Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisestä yhteistyöstä.

AEF-Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että AEF-Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty tai siitä, että AEF-Palvelua käytetään vastoin AEF-Palveluntarjoajan antamia ohjeita tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Kaikki AEF-Palveluiden immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta Aineistosta tulee lähettää AEF-palvelun asiakaspalveluun. Mikäli AEF-Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Aineistoa, siitä voi ilmoittaa AEF-Palvelun asiakaspalveluun.

10.Käyttäjän antamat tiedot ja oikeudet Aineistoon

Käyttäjän ei tule välittää AEF-Palveluntarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja AEM-Palvelun välityksellä ellei siitä ole erikseen palvelun sivulla kyseisen tiedon syötön kohdalla mainittu. Käyttäjä hyväksyy, ettei Käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden AEF-Palveluntarjoajalle AEF-Palvelun kautta välittämiä tietoja tai Aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina, jollei kyseisen AEF-Palvelun sivulla ole mainittu kyseistä tietoa luottamuksellisena tietona pidettäväksi. AEF-Palveluntarjoaja kuitenkin ymmärtää ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat rajoituksia.

AEF-Palveluun tallennettu ja AEF-Palvelun käytöstä kertynyt Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi AEF-Palveluntarjoajan sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. AEF-Palveluntarjoaja voi vapaasti hyödyntää, esittää, muuttaa ja julkaista tällaisia tietoja ja Aineistoja, pois lukien Käyttäjän AEF-Palveluntarjoajalle rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot ja erikseen AEF-palvelun sivuilla mainittavat Käyttäjän syöttämät luottamukselliset tiedot. Mikäli muutoin ei ole kirjallisesti sovittu tai palvelun sivulla määrätyn materiaalin kohdalla erikseen mainittu, Käyttäjä luovuttaa AEF-Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet AEF-Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä myöntää AEF-Palveluntarjoajalle sekä yhteistyökumppaneille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävän, ikuisen ja peruuttamattoman oikeuden korvauksetta muunnella (esim. muuttaa kuvakokoa, rajata kuvaa), kopioida, julkaista, käyttää kaupallisesti tai muutoin haluamallaan tavalla tai muutoin saattaa yleisön saataville missä tahansa palvelussa tai tuotteessa Aineistoa, jonka Käyttäjä on tuonut AEF-Palveluun AEF-Palveluntarjoajan ja/tai muiden Käyttäjien saataville. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen. Lisäksi AEF-Palveluntarjoaja voi halutessaan lisätä Aineistoon omia tunnuksiaan Aineiston yhdistämiseksi AEF-Palveluun. Käyttäjän omistamien logojen ja tavaramerkkien osalta Käyttäjä myöntää AEF-Palveluntarjoajalle oikeuden julkaista ja saattaa yleisön saataviin ko. logoja ja tavaramerkkejä AEF-Palvelun toteuttamiseksi niiden muuttamattomassa muodossa.

Käyttäjän toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää mm. seuraavilla tavoilla: 
Aineistoa voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin rajoituksetta. AEF-Palveluntarjoaja voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää harkintansa mukaan, esim. AEF-Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. AEF-Palveluntarjoaja voi muokata Aineistoa (esim. korjata selkeitä virheitä tai täydentää Kohteen tietoja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla) myös, jos AEF-Palveluntarjoaja uskoo muokkauksen parantavan Käyttäjien kokemusta AEF-Palvelusta tai kun AEF-Palvelutarjoaja uskoo Käyttäjien näin saavan laadukkaampaa palvelua. AEF-Palveluntarjoajan omissa blogijutuissa ja kuvagallerioissa voidaan käyttää Käyttäjän toimittamia kuvia kuvituskuvina. AEF-Palveluntarjoaja voi itse päättää antaa Aineistolle näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa tai Instagramissa. Aineistoa voidaan hyödyntää AEF-Palveluntarjoajan mainonnassa ja sisältömarkkinoinnissa sekä digitaalisissa- että printtimedioissa. Käyttäjän antamia kohdetietoja ja muuta Aineistoa voidaan hyödyntää muidenkin Käyttäjien kohdeilmoituksien yhteydessä esimerkiksi tilanteissa, kun niistä on hyötyä tarjouspyyntöjen tai tarjousten esittelyssä. Aineisto voidaan indeksoida erilaisten hakukoneiden toimesta, jonka johdosta se voi näkyä julkisissa hakukonetuloksissa. Yksinomaan AEF-Palveluntarjoaja tekee päätöksen siitä, salliiko se AEF-Palvelun ja Aineiston indeksoinnin. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus muodostaa kaupallisia tietotuotteita, jotka käyttävät Aineistoa (esim. Käyttäjien tekemät arvostelut) tietolähteenä. Tietotuotteissa henkilötiedot käsitellään osana tietokantaa joko anonyymissä tai pseudonyymissä muodossa. Tietotuotteissa tieto luovutetaan tietotuoteasiakkaille joko rajapinnan kautta tai erillisenä tiedostona. 
Soveltuvin osin Käyttäjän toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää myös sen jälkeen, kun sitä koskeva Kohde on poistettu AEF-Palvelusta. Mikäli Käyttäjä kokee, että hänen toimittamaansa Aineistoa käytetään ei-hyväksyttävällä tavalla, tulee hänen toimittaa kirjallinen selvitys Aineistoa koskevasta poisto-, muokkaus- tai korjauspyynnöstä AEF-Palvelun asiakaspalveluun. Mikäli AEF-Palveluntarjoaja katsoo pyynnön perustelluksi, poistetaan Aineisto siltä osin kuin se on mahdollista. AEF-Palveluntarjoajalla on muutoinkin aina harkintansa mukaan oikeus poistaa mitä tahansa Aineistoa AEF-Palveluistaan. Käyttäjän tulee huomioida, että siltä osin kuin Aineistoa on käytetty journalistisessa sisällöntuotannossa, sisällön ja siihen sisältyvän Aineiston poistamisessa ja muokkaamisessa noudatetaan ko. alan sääntelyä ja ohjeistusta (mm. JSN:n ohjeet ja lausumat). Lähtökohtaisesti verkossa julkaistuja sisältöjä ei poisteta kuin poikkeustapauksissa.

Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että Palveluntarjoaja sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän toimittamaa Aineistoa.

11.Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin
AEF-Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää AEF-Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin internet-sivustoihin tai muihin digitaalisiin palveluihin. AEF-Palveluntarjoaja saattaa myös sallia joissain AEF-Palveluissa Käyttäjän sisällyttää Aineistoonsa linkkejä, jotka johtavat AEF-Palvelun ulkopuolelle. Linkit tulee sijoittaa AEF-Palvelussa vain niille osoitetuille paikoille (esimerkiksi Tarjoajan tiedoissa voi olla linkki yrityksen omille sivustoille).

Linkkien käyttäminen saattaa siirtää Käyttäjän pois AEF-Palvelusta. AEF-Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten internet-sivustojen tai kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden sisältöä, eikä AEF-Palveluntarjoaja vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. AEF-Palveluntarjoaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn internet-sivuston tai palvelun omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä internet-sivustoja tai palveluja omalla vastuullaan. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka AEF-Palveluntarjoajan AEF-Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että AEF-Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä internet-sivustoa tai palvelua tai hyväksyisi siellä olevan materiaalin, tai että AEF-Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston tai palvelun haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään AEF-Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksilla suojattuja Aineistoja.

12.Ulkoiset linkit tähän AEF-Palveluun

Linkitys tähän AEF-Palveluun on hyväksytettävä AEF-Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset: 
1) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä AEF-Palveluntarjoajan www-osoitteen eikä mitään AEF-Palveluntarjoajan tavaramerkkejä sellaisenaan tai logomuodossa; 
2) linkkiä käytettäessä linkitetty AEF-Palveluntarjoajan AEF-Palvelu avautuu itsenäiseen selainikkunaan tai välilehteen eikä linkittävän palvelun omaan kehykseen; 
3) linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät AEF-Palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat AEF-Palveluntarjoajan sponsoroimia; 
4) eikä linkitys vaikuta haitallisesti AEF-Palveluntarjoajan tai maineeseen ja tavaramerkkeihin.

AEF-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu AEF-Palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa AEF-Palveluntarjoajaan liittyvää goodwill-arvoa tai aiheuttaa haittaa AEF-Palveluntarjoajalle.

13.Käyttäjän vastuut

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää AEF-Palvelun toimintaa sekä käyttämään AEF-Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, mahdollisten lisäehtojen, sovellettavien lakien ja muiden säädösten, soveltuvien alan käytäntöjen (sisältäen viranomaisohjeet) ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan AEF-Palveluntarjoajaa, muita Käyttäjiä ja kolmansia osapuolia, sekä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta toimittamastaan Aineistosta ja/tai AEF-Palvelun käytöstään AEF-Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamistaan kuluista ja vahingoista täysimääräisesti.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen AEF-Palvelussa tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden tiedot ovat oikeita (esim. hinnat, tuotetiedot, referenssit jne.) ja että Käyttäjällä on oikeus tarjota tuotteita ja palveluita AEF-Palvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on velvollinen viipymättä päivittämään tuotteiden ja palvelujen tietojen muutokset. 

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä AEF-Palvelua:

1) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten Käyttäjien mahdollisuutta käyttää AEF-Palvelua; 
2) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen; 
3) AEF-Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta; 
4) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään AEF-Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; 
5) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan Aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan Aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen; 
6) muiden Käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen ilman kyseisten Käyttäjien nimenomaista lupaa.
AEF-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa Käyttäjän toimittama Aineisto, estää AEF-Palveluun pääsy, hidastaa sen käyttöä tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin (kuten muokata Aineistoa tai poistaa se) siltä osin kuin se on tarpeellista viranomaisen pyynnön johdosta tai Käyttöehtojen, muiden sopimusehtojen, lakien tai hyvän tavan vastaisen toiminnan lopettamiseksi. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää teknisiä keinoja (esim. estolistat, automatisoitu palomuuri) Käyttöehtojen vastaisen toiminnan estämiseksi. Käyttäjän perustiedot säilytetään estolistalla, vaikka Käyttäjän muut tiedot voitaisiin Käyttäjän pyynnöstä poistaa AEF-Palvelusta tietosuojalainsäädännön mukaisesti. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjän julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Lähettämällä Aineistoa AEF-Palveluntarjoajan palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai AEF-Palvelun välityksellä Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että: 
1) Käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen Aineiston lähettämistä Aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi varmistaakseen mm. ettei Aineisto ole AEF-Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia AEF-Palveluun; 
2) Käyttäjän AEF-Palvelussa tarjoamat tuotteet tai palvelut ovat ilmoituksen mukaisesti saatavilla (myynnissä, käytettävissä); 
3) Käyttäjällä on oikeus ko. toimintaan; 
4) Aineisto ei ole lain, hyvän tavan ja/tai hyvien markkinointitapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;

5) Aineisto on Käyttäjän omaa tai Käyttäjällä on oikeus antaa Aineisto AEF-Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen mukaisesti, ja että AEF-Palveluntarjoaja voi julkaista Aineiston maksutta ja sisällyttää Aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa sekä muutoin hyödyntää Aineistoa näissä Käyttöehdoissa mainituilla tavoilla ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita; 
6) Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä AEF-Palvelussa tai AEF-Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa ja Käyttäjä vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista; ja 
7) Käyttäjä ei esitä lähettämäänsä Aineistoon perustuvia vaateita AEF-Palveluntarjoajaa kohtaan.
Jos Tarjoaja toimii markkinointiyhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa, Tarjoaja voi ilmoittaa siitä AEF-Palvelussa. Tarjoajan tulee tällöin varmistua, että hänellä ja AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus näyttää AEM-Palvelussa kyseisen kolmannen osapuolen logo tai tuotemerkki Tarjoajan tietojen yhteydessä.

Käyttäjä vastaa AEF-Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojensa hankkimisesta ja niiden toimintakunnosta. Käyttäjä vastaa myös siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa AEF-Palveluntarjoajalle tai muille AEF-Palvelun Käyttäjille. Palvelua haittaavat tai häiritsevät laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irrotettava AEF-Palvelusta.

Ilman AEF-Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää Käyttäjä ei ole oikeutettu keräämään AEF-Palvelusta evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mitään AEF-Palvelua, sen sisältöä, sen Käyttäjiä tai Käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen.
Käyttäjä vastaa AEF-Palvelun kautta mahdollisesti haltuunsa saamien henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. AEF-Palveluntarjoaja ei luovuta henkilötietoja Käyttäjille muutoin kuin tilanteissa, joissa se AEF-Palvelun luonteen vuoksi on tarpeellista (esimerkiksi jotta rahoituksen Tarjoaja voi antaa Käyttäjälle AEF-Palvelussa rahoitustarjouksen hankkeelle).

14.Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää AEF-Palvelun Käyttäjälle asiakasviestintää (esim. Julkaistut tarjouspyynnöt, Käyttäjälle lähetetyt tarjoukset, pyyntö tyytyväisyysarvioon) mm. AEF-Palvelun tai muun verkkosivuston kautta, sähköpostilla sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa viesteihin AEF-Palvelun asetuksien avulla. Käyttäjien välisen viestinnän eli mm. tarjouspyyntöihin ja/tai tarjouksiin liittyvän viestinnän voi lopettaa poistamalla tarjouksen. Mikäli Käyttäjä ei halua mitään AEF-Palvelun asiakasviestintää, tulee hänen poistaa käyttäjätilinsä. Käyttäjän katsotaan vastaanottaneen ja ymmärtäneen AEF-Palveluntarjoajan Käyttäjälle antamat ilmoitukset viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty Käyttäjälle. 

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. AEF-Palveluntarjoaja ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

AEF-Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta välittää tai näyttää Käyttäjien tarjouspyyntöjä, tarjouksia tai Aineistoa AEF-Palvelussa (esim. jos AEF-Palvelua käytetään haitantekotarkoituksessa tai muutoin AEF-Palvelun tarkoituksen vastaisesti).

Palvelu voi välittää Käyttäjän yhteystiedot, hankkeeseen liittyviä ja muuta Käyttäjän toimittamaa Aineistoa muille Käyttäjille silloin, kun AEF-Palvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Tarjoaja voi ottaa yhteyttä Käyttäjään palvelusta riippuen joko AEF-Palvelun kautta, puhelimella, ja/tai sähköpostilla.

15.Keskustelupalstaa/kommentointia koskevat erityisehdot

AEF-Palvelussa voi tapahtua viestintää Käyttäjien välillä keskustelupalstan tai kommentointikenttien välityksellä. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä loukkaavia, herjaavia, alatyylisiä tai muuten sopimattomia viestejä AEF-Palvelussa. Käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa ja muuttaa tai koska tahansa poistaa tai olla julkaisematta sopimattomaksi katsomansa viesti.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita AEF-Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. AEF-Palveluntarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa Käyttäjän tiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvaan pyynnön.
Käyttäjän keskustelupalstoilla ja kommentointikentissä käyttämä nimimerkki sekä julkaisemat tekstit ja arvostelut voivat jäädä näkymään AEF-Palvelussa myös sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt. Mikäli perustetta käsitellä henkilötietoja ei enää ole, tiedot voidaan anonymisoida siten, ettei niitä voida enää yhdistää kenenkään tiettyyn henkilöön.

16.Käyttäjien tekemät arvostelut

Joissain AEF-Palveluissa Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä arvosteluja Tarjoajista. Tällöin Käyttäjät voivat selata ja tarkastella Tarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Tarjoajista omien kokemustensa mukaan ja luokitella Tarjoajien palveluja ja toimintaa, kuitenkin niin, että Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näissä Käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja.

AEF-Palveluntarjoaja tarjoaa AEF-Palvelussa ainoastaan teknisen alustan arvostelujen tekemiseen eikä AEF-Palveluntarjoaja ole missään vastuussa arvosteluista. AEF-Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien kirjoittamien arvioiden tai luokittelujen sisällöllisestä hyväksyttävyydestä tai niistä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. AEF-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden oikaista kielioppi- ja/tai muita muotoiluvirheitä. AEF-Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan muokkaamatta arvostelujen asiasisältöä. AEF-Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus, mutta ei velvollisuutta, mistä tahansa syystä poistaa arvostelu. Tarjoajien tulee kuitenkin huomioida, että arvostelut voivat sisältää myös negatiivisia näkemyksiä Tarjoajasta, eikä negatiivia arvosteluja poisteta vain sen vuoksi, että Tarjoaja ei ole tyytyväinen saamansa arvosteluun tai on eri mieltä sen sisällöstä.

Käyttäjä vastaa itse antamistaan arvosteluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, siitä, että arvostelut ovat näiden Käyttöehtojen, lain ja hyvien tapojen mukaisia.

Arvostelussa on lisäksi noudatettavan seuraavia sisältöohjeita:
Kattavuus: Arvosteluissa tulisi arvioida Tarjoajan toimintaa kattavasti ja perustellen.Asiallisuus: Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu ja/tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen. Arvostelujen tulee käsitellä Tarjoajien ammattitaitoa ja Käyttäjän asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta ja/tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.Objektiivisuus: Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Arvostelun tulee olla puolueeton. Arvostelua ei saa tehdä Tarjoajan ja/tai Käyttäjän kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Tarjoajan ja/tai Käyttäjän tuttava, yhteistyökumppani ja/tai kilpailija. Markkinointi: Arvosteluja ei tule käyttää heikentääkseen toisen Tarjoajan myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita ja/tai linkkejä.Tietosuoja: Arvosteluissa ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä ja/tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima eikä se saa loukata kenenkään tahon tekijän- tai muutakaan oikeutta. AEF-Palvelulla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa arvostelut ja muut tiedot Tarjoajan profiilista, kun AEF-Palvelun ja Tarjoajan yhteistyö on päättynyt. Käyttäjän tekemät arvostelut voidaan säilyttää AEM-Palvelussa anonyymissä muodossa mikäli hän poistaa asiakastilinsä ja tietonsa palvelusta.
17.Tietoturva

AEF-Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan AEF-Palvelun korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään AEF-Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat AEF-Palvelun rakennetta merkittävästi, tai häiritä tai käsitellä AEF-Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta AEF-Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän Aineiston sijoittaminen AEF-Palveluun.

18.Mainokset ja ilmoitukset sekä liitännäistavarat ja -palvelut

Käyttäjällä ei ole oikeutta, ilman AEF-Palveluntarjoajan suostumusta, lähettää tai välittää AEF-Palvelussa muuta kuin itse tarjouspyyntöön tai tarjoukseen liittyvää mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. 

19.Muutokset ja muokkaukset

Esittely- ja muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole AEF-Palvelun määrityksiä. AEF-Palveluntarjoaja kehittää AEF-Palvelujaan kaiken aikaa ja sillä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa AEF-Palvelun osia, korjata AEF-Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia AEF-Palveluun, Aineistoon ja AEF-Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä AEF-Palvelun osia, AEF-Palvelun toiminnot mukaan lukien. AEF-Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja AEF-Palvelujen käyttöä tai AEF-Palvelun osien tai koko AEF-Palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa AEF-Palvelun käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos se on mahdollista. Ensisijaisesti muutoksista ilmoitetaan AEF-Palvelun internet-sivustolla ja asiakasviestinnässä.

AEF-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu AEF-Palvelussa tai sähköpostitse. Käyttäjän tulee käydä tarkistamassa kulloinkin ajantasaiset Käyttöehdot AEF-Palvelun verkkosivustolta. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen muutoksen johdosta ennen kuin viikko on kulunut muutoksen voimaantulosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Palvelun käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. 

20.Vastuunrajoitus

AEF-Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että AEF-Palvelu ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei takaa verkkopalvelun toimintavarmuutta. AEF-Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa AEF-Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää AEF-Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai AEF-Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus- tai asennustyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää.

AEF-Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. AEF-Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Käyttäjiä tiedossaan olevista mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä etukäteen. Siinä tapauksessa, että maksullisen AEF-Palvelun käyttö estyy AEF-Palveluntarjoajasta johtuvista syistä yhtäjaksoisesti vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää AEF-Palveluntarjoaja AEF-Palvelun käyttöaikaa vastaavasti, mikäli Palvelun veloitukset ovat aikaperusteisia. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä AEF-Palveluntarjoajalle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta AEF-Palveluntarjoaja on ilmoittanut käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

AEF-Palveluntarjoaja vastaa AEF-Palveluun itse tuottamansa Aineiston lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun. AEF-Palveluntarjoaja ei takaa Aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun AEF-Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja.

AEF-Palvelu ja Aineisto tarjotaan "sellaisina kuin ne ovat" ilman minkäänlaista takuuta ja "silloin kuin ne ovat saatavilla". Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. AEF-Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta AEF-Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. AEF-Palveluntarjoaja ei vastaa AEF-Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta.

AEF-Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita AEF-Palvelun suojauksesta. AEF-Palveluntarjoaja ei voi taata AEF-Palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. AEF-Palveluntarjoaja ei takaa, ettei AEF-Palvelu tai sen kautta lähetetty Aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei AEF-Palveluntarjoaja ole vastuussa Käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

AEF-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat AEF-Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun AEF-Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. AEF-Palveluntarjoajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

AEF-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat AEF-Palvelun tai Aineiston käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka AEF-Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. AEF-Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään AEF-Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.

AEF-Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Käyttäjän toimittamasta digitaalisesta tai muusta Aineistosta tai joita syntyy tällaista Aineistoa siirrettäessä. Mikäli Käyttäjän toimittama Aineisto on puutteellista, ei AEF-Palveluntarjoaja vastaa AEF-Palvelun puutteellisuudesta. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa välittömästi virheellinen, haitallinen tai puutteellinen Aineisto.

AEF-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjän Aineistoa julkaistaan ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat AEF-Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Käyttäjä on velvollinen tarkastamaan AEF-Palvelun välittömästi Aineiston julkaisemisen jälkeen, myötävaikuttamaan parhaansa mukaan AEF-Palvelun toteuttamiseen sekä reklamoimaan havaitsemistaan puutteista välittömästi. Käyttäjällä on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti AEF-Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on havainnut virheen tai kun Käyttäjän olisi pitänyt virhe havaita. Muistutus laskutusvirheestä tulee tehdä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Kaikki AEF-Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää AEF-Palveluntarjoajan AEF-Palvelussa ilmoittamaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen. Ellei Käyttäjä ole reklamoinut AEF-Palvelun tässä annetussa ajassa, katsotaan kyseinen AEF-Palvelu hyväksytyksi.

AEF-Palvelun maksullisten osien osalta AEF-Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja AEF-Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Käyttäjän kyseisestä maksullisesta AEF-Palvelusta maksama hinta. Jos Käyttäjällä ja AEF-Palveluntarjoajalla on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka laskutetaan toistuvaismaksuina, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai AEF-Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä. Ensisijaisesti Käyttäjälle aiheutunut vahinko korvataan tarjoamalla tälle korvaussummaa vastaavasti lisää käyttöaikaa AEF-Palvelussa. Maksuttomien AEF-Palveluiden osalta AEF-Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Näitä vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli AEF-Palveluntarjoaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

22.Referenssioikeus

AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus julkistaa AEF-Palveluun liittyvä sopijapuolten välinen asiakassuhde ja oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään palveluitaan ja/tai tuotteitaan kolmansille osapuolille. AEF-Palveluntarjoajalla on tämän kohdan mukainen oikeus AEF-Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloaikana ja 12 kuukauden aikana sopimuksen päättymisestä lukien.

23.Käyttöoikeuden ja sopimuksen siirtäminen

AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai käyttöoikeutta edelleen ilman AEF-Palveluntarjoajan ennakollista suostumusta.

24.Sopimuksen päättyminen

Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää AEF-Palvelua. Irtisanoutumalla AEF-Palvelusta ja näistä Käyttöehdoista Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu jo tehdyistä sitoumuksistaan kuten maksullisista kertatilauksista ja niihin liittyvistä ehdoista.

Maksuttomissa AEF-Palveluissa rekisteröitynyt Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ottamalla sulkemalla asiakastilinsä AEF-palvelussa. Mikäli asiakastili on pitkään käyttämättä, on AEF-Palveluntarjoajalla oikeus sulkea asiakastili ja poistaa siihen liittyvät tiedot.

Kertaluonteisissa maksullisissa AEF-Palveluissa sitä koskeva sopimus on voimassa, kunnes tilattu Palvelu on toimitettu Käyttäjälle. Kertaluonteista maksullista AEF-Palvelua koskevaa tilausta ei voida sen luonteen vuoksi irtisanoa, jos AEF-Palvelu on jo osaksi tai kokonaan toimitettu. 

Muutoin maksullisia AEF-Palveluita koskeva sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Määräaikaisia sopimuksia ei voida irtisanoa määräajan aikana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Mikäli sopimus on irtisanottavissa kesken laskutuskauden, kuluvana laskutuskautena erääntyviä maksuja ei hyvitetä Käyttäjälle, joka irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisen tulee tapahtua AEF-Palvelun käyttöliittymässä. Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Perustellusta syystä AEF-Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen ilman, että AEF-Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen Käyttäjälle. Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi toistuvaa Käyttöehtojen rikkomista. AEF-Palveluntarjoajalla ja Käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen osapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan ja AEF-Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus Käyttäjän jouduttua maksuhäiriöön suhteessa AEF-Palveluntarjoajaan tai mikäli tai Käyttäjän edustamaa organisaatiota valvova viranomainen on asettanut organisaation toimintakieltoon.

Laskun maksamatta jättäminen tai AEF-Palvelun käyttämättä jättäminen eivät muodosta sopimuksen irtisanomista eivätkä muodosta Käyttäjälle oikeutta irtisanoa AEF-Palvelu välittömin vaikutuksin ja tilausmaksun palauttamiselle.

25.Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa Käyttäjän oikeus käyttää AEF-Palvelua ja Käyttäjän asiakastili suljetaan.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä AEF-Palveluntarjoajan oikeudet Käyttäjän toimittamaan Aineistoon jäävät voimaan. AEF-Palveluntarjoajalla on halutessaan oikeus hävittää kaikki Käyttäjää koskevat tiedot sekä Käyttäjän tuottama ja AEF-Palveluun toimittama Aineisto. AEF-Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Käyttäjälle kyseistä Aineistoa, vaan Käyttäjä on vastuussa oman Aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista.

AEF-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Käyttäjän Aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Käyttöehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus).

Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja tai muita sopimusehtoja, ei AEF-Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjälle käyttämättä jäävän maksullisen AEF-Palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa. 

26.Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Jos AEF-Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.
Kuluttajaneuvonta: www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta Kuluttajariitalautakunta: www.kuluttajariita.fi, Hämeentie 3, PL 3066, 00531 HELSINKI, kril(at)oikeus.fi

27.Yhteystiedot

AEF-Palveluntarjoajan yhteystiedot:
Action Energy Finance Oy (y-tunnus 3239454-2) .
Henry Fordin Katu 5K, 00150 Helsinki
Puhelin 050-5996828. 

28.Tarjouspyyntöpalveluun liittyvät tarkennukset

Tarjoajat eivät saa käyttää AEF-Palvelua kilpailevien hankkeiden hintojen tiedusteluun. 

AEF-Palvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset voivat olla puutteellisia eivätkä ole välttämättä sellaisenaan lopullisia. Tarjouksessa annettu hinta tarjouspyynnössä pyydetylle toimeksiannolle on hinta-arvio, joka perustuu Tarjoajan parhaaseen ymmärrykseen ja perustuu Tarjoajan käytettävissä oleviin tietoihin. Lopullinen toimeksianto tai Käyttäjältä veloitettava summa voi poiketa AEF-Palvelussa tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ilmoitetusta siten kuin Tarjoaja ja Ostaja erikseen tarkemmin sopivat.

Tarjoajan tulee olla AEF-Palveluun liittyessä rekisteröitynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos Tarjoajan rekisteröinti päättyy mistä tahansa syystä, Tarjoajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Samoin Tarjoajan tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti Palveluntarjoajalle, mikäli Tarjoaja merkitään verovelkarekisteriin samoin kuin mikäli Tarjoaja poistetaan verovelkarekisteristä. Tarjoajalla tulee myös olla suomalainen matkapuhelinliittymä, jotta AEF-Palveluntarjoaja pystyy tavoittamaan Tarjoajan tarvittaessa.

Tarjoaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että Käyttäjät ja mahdollisesti muut tahot tekevät Tarjoajista ja sen tuotteista ja/tai palveluista arvosteluita, jotka ovat nähtävissä AEF-Palvelussa ja/tai mahdollisesti muutoinkin. Käyttäjien tekemät arvostelut Tarjoajasta voivat jäädä AEF-Palveluun myös sen jälkeen, kun Tarjoaja on lopettanut AEF-Palvelun käyttämisen.
AEF-Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin mikäli AEF-Palveluntarjoaja vastaanottaa huonon arvostelun Tarjoajasta.